Alle nybygg skal miljøsertifiseres etter BREEAM-NOR-kravene.

BREEAM-NOR er Norges fremste miljøsertifiseringssystem for bygg og er i dag Norges mest brukte miljøsertifisering for nybygg og større rehabiliteringer. Sertifiseringssystemet viser hvilke kvaliteter prosjektet har ut over byggeforskriftenes minstekrav og de verdiene samfunnet er opptatt av. BREEAM_NOR stiller også krav til godt inneklima, lysforhold, giftfrie materialer og andre helsefremmende tiltak som gjør bygget godt å være i. Det gir grunnlag for god helse, bedre trivsel og mer fornøyde leietakere og brukere.

Bolig

Bærekraft er et viktig element i vår boligutvikling og alle Utstillingsplassens boliger skal være fremtidsrettede og energieffektive med minimum energiklasse B. For å oppnå energimerke B må bygningen bruke mindre energi og ha mindre varmetap enn kravene i byggeforskriftene. Resultatet gjør det enklere å holde en stabil innetemperatur og gi eieren mulighet til å lettere spare strøm.

Utslippsfrie anleggsplasser

Norske myndigheter har som ambisjon om at alle norske byggeplasser skal være fossilfrie innen 2025 og utslippsfrie innen 2030. Utstillingsplassen vektlegger dette i nye prosjekter, og stiller allerede i dag strenge krav til partnere og underleverandører

Mindre avfall og ombruk

I EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi er bygg- og anlegg pekt ut som et av sju prioriterte områder. Varig bruk av bygg og innovativ ombruk av eksisterende bygninger bidrar til å minske råvarebehovet, mengden avfall, utslipp og energiforbruk. Dette er tiltak som virker og gir reduserte klimagassutslipp her og nå – ikke bare i fremtiden. Blant annet er rehabiliteringen og ombyggingen av den gamle bankbygningen på Hamar til boliger og kontorer en ledestjerne i forhold til hvordan en kan gjøre noe gammelt om til noe nytt og attraktivt. Utstillingsplassen har alltid som mål å utvikle prosjekter som varer, og som lever og endres med tiden de lever i. Enten det er nybygg eller ombygg av eksisterende bygningsmasse.

Bruk av bærekraftige materialer

Byggsektoren kan redusere utslipp gjennom bruk av bærekraftige materialer og ved å korte ned avstanden mellom byggeplass og materialenes opphav. Utstillingsplassen har med sin lokale tilhørighet til Innlandet alltid søkelys på bruk av lokale materialer der det er hensiktsmessig.

Redusert energibruk i bygg

Energikravene i byggteknisk forskrift (TEK) har fram til i dag hovedsakelig handlet om energieffektivisering og bruk av fornybar energi. Energismarte løsninger er standard hos alle nye prosjekter fra Utstillingsplassen. Bransjen som helhet har da også nådd et punkt der det er nødvendig å vurdere ytterligere energieffektivisering mot økt bruk av materialer med mindre miljøbelastning. Utstillingsplassen har allerede fokus på et totalregnskap når et byggs totale energibruk måles, og ser alltid kost opp mot nytte når det kommer til energisparende løsninger.