Parkgata 81-85, Hamar

Utstillingsplassen Eiendom AS utviklet deler av Utstillingsplassen Sør til en moderne og utadrettet næringspark som ble innlandets første BREEAM-NOR bygg.

Nøkkelinformasjon

  • 2015

    Byggeår

  • 14000m2

    Bruttoareal

Området ligger sentralt plassert i Hamar sentrum, rett ved Scandic hotell, Hamarhallen og Hamar Park, med enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter. God offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet og kort vei til Hamar stasjon.

Flotte fellefasiliteter som kantine, topp moderne treningsrom med garderober, og møteromspool.

Bygget huser Statens Vegvesen, Eika Forsikring, Totens Sparebank, The Assessment Company, revisjonsfirmaet BDO, Landsorganisasjonen i Norge (LO), Atea AS og Canon Norge AS. 

Ved utvikling av området er det lagt vekt på å skape et miljø som legger til rette for et positiv utrykk for de ulike leietakerne, samt skape et attraktivt arbeidsmiljø for den enkelte arbeidstaker. Dette kan eksempelvis være kantineanlegg, møteromsenter, treningssenter etc.

Bygningenes utforming og organisering i forhold til hverandre er ment å definere en romlig helhet i næringsparken, men samtidig gi rom for at de ulike leietakerne innenfor området kan kommunisere sin unike identitet.

Innenfor området legges det vekt på å skape gode uterom. Mellom byggene er det lagt opp til et stort sydvendt felles uterom som strekker seg fra Parkgata i nord mot Hamar park i syd. Dette vil bidra til en attraktiv utsiktssituasjon fra kontorarealene, samt innby til aktiv bruk i sommerhalvåret. En «grønn» korridor legger til rette for direkte gang/-og sykkelforbindelse mellom Hamar park og næringsområdet.

Byggingen i området er igangsatt, og området utvikles i forståelse med kommunale myndigheter.

Bygget har totalt 12 286 BRA. Av dette arealet er 8955 BRA kontor, 350 kvm lager og tekniske rom og resterende er parkeringskjeller. Tomten er på totalt 22 000 kvm, og det er regulert inn ytterligere ett kontorbygg på tomten. Inntil videre utbygging skjer, vil store deler av tomten være parkeringsplass for kunder og besøkende til Scandic Hotel og CC Mart`n, samt parkering for byggets leietagere.

Noen miljøfakta om bygget

Bygget skal oppnå miljømerkingen «Breeam Very Good» med en score på 60, 67 %.

Bygget vil få Energimerke A, med et årlig energiforbruk på 84 kWt/m2. Av dette forbruket skal 97 % dekkes av jordvarme via varmepumpe, mens 3 % skal dekkes av fjernvarme. Forbruket av energi vil bli registrert etasje vis via målere.• Strømforbruk: Årlig levert energi fra varmepumpe og fjernvarme er på hhv. 84 312 kWh/år og 26 698kWh, mens for elektrisitet 677 943 kwh/år. Oppvarmet BRA er på 9411m2. Totalt beregnet elektrisitetsforbruk = 83,8 kWh/m2.

Beregnet bruk av fossil energi: 26 698kWh * 5,5 % = 1 468 kWh/år / 9 411 m2 = 0,16 kWt/m2 (fra fjernvarmens andel av fossilt brensel i Norge som ligger på 5,5 % iht. fjernvarme.no).• Beregnet produksjon av fornybar energi: 224 260 (varmebehov) – 84 312 (strøm VP) – 1 458 (fossilt fra FV) kwh = 138480 / 9411 m2 = 14,71 kWt/ m²/ år. Fornybar energi er gratis varme fra varmepumpen og det grønne i fjernvarmen.• Bygget vil bli utstyrt med en varmepumpe som yter 120 kW.


Gjenvinningsgraden på ventilasjonsluften er 83%.

Bygget har fått støtte fra Enova og har status som «Lavenenergibygg».

Beregnet vannforbruk for hele bygget per år er ca 2000 m3, dvs 50 m3 per person per år. Det er innsatt sanitærutstyr med lavt vannforbruk. Egne målere av soner med høyt vannforbruk, herunder garderober og kantine.

Alle kontorer, eller soner på fire arbeidsplasser i landskap, har individuell styring av varme, luft og lys. Bevegelsesdetektorer og tilstedeværelse detektorer som regulerer pådrag av luft og varme samt belysning.

Avfallsrom i kjeller med sortering av 6 ulike fraksjoner, samt tilsvarende stasjoner inne i kontorsonene.

Hele fasaden er konstruert slik at den henger utenpå dekkekant. Dette betyr at alle dekkekanter vil ha 300 mm med isolasjon i forkant. All problematikk rundt kuldebroer og varmetap gjennom dekkekant, er borte.

Kort byggetid og rasjonell fremdrift. Bygget består av prefabrikkerte betong- elementer på dekker og vegger i trappehus. Bruk av fasadeklatrere i stedet for stillas på fasaden har gitt effektivitet og der igjen kjapt tett bygg. Stor energigevinst ved å korte ned på tiden mellom råbygg og tett bygg, i form av mindre fyring/tørking i byggetiden.Noen praktiske tiltak som er utført i byggeperioden for å redusere miljøbelastningen:
Sorteringsgraden på avfall er på 98 %. Alt avfall som produseres på bygget går til gjenvinning. Det leveres kun restavfall fra kontainer utenfor brakkerigg (matavfall, papir ol fra brakkene). Det finnes ikke kontainer for restavfall i bygge grop. Sorteringen forgår inne på bygget ved hjelp av små avfallsvogner, som heises ut via tårnkranen. Det blir det gått «Miljørunde» hver 14 dag, for å fokusere på ryddighet og sortering av avfall. Her deltar representanter fra de ulike entreprenørfirmaene på plassen.

All fasadekledning leveres ferdig kappet fra fabrikk. Arkitekt har tegnet ut mål på alle plater, som fabrikken har benyttet som underlag. Formatene på platene er bestemt med bakgrunn i at det skal bli minst mulig kapp og svinn.

Det er påmontert bevegelsesdetektor på belysning i byggeperioden i trapper.

Alle trær på tomten er enten flyttet for tilbakeplantning, eller de er beskyttet med inngjerding.